➡ គន្លឹះលុបគេមជំវិញ Textbox ក្នុងកម្មវិធី Word ព្រមទាំង Shape #ReanComputer101
About this tutorial:

Video duration: 9:54
➡ គន្លឹះលុបគេមជំវិញ Textbox ក្នុងកម្មវិធី Word ព្រមទាំង Shape – ? How to Remove Textbox and Shape Border and Fill in Word – rean word khmer | Rean Computer 101 | Rean Computer Khmer

? Get more video update:

?Microsoft Word Playlist:
?Office Tips and Tricks Playlist:
?Microsoft Excel Playlist:
?Microsoft PowerPoint Playlist:
?Microsoft How-To…

Incoming search terms:

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *