ලියුමක් ලියමු | MS Word Sinhala Tutorials – 2
About this tutorial:

Video duration: 00:17:05
#word #sinhala #tutorials

Micorsoft Word පාවිච්චි කරල ලියුමක් හදාගන්න විදිය ගැන තමයි අපි මේ Tutorial එකෙන් ඔයාලට කියල දෙන්නෙ.

අපේ Microsoft Word Tutorials Playlist එක

Join our facebook group

Microsoft Excel Sinhala Tutorials

අපේ AutoCAD Sinhala…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads