สร้างนามบัตร ด้วยโปรแกรม MS-Publisher 2007นามบัตรมีความสำคัญต่อธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ เพราะนามบัตรเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนขององค์กรเรา และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วย ก่อนที่เราจะสร้างนามบัตรเราต้องแยกประเภทของนามบัตรก่อนเช่น…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *