ការប្តូរខ្នាតពី អ៊ីញ (Inch ខ្នាតអាមេរិច) ទៅជាខ្នាត សម(Cm) នៅក្នុងកម្មវិធី Publisher ងាយៗ
About this tutorial:

Video duration: 00:04:47
ការប្តូរខ្នាតពី អ៊ីញ (Inch ខ្នាតអាមេរិច) ទៅជាខ្នាត សម(Cm) នៅក្នុងកម្មវិធី Publisher ងាយៗ
1/ របៀបកំណត់ cm , pixel, inch
2/ ប្រើ Shapes និងកំណត់ Format

Thanks for watching

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads