ការរៀបចំក្រដាស-Paper Preparation, Opening a document in Ms Word | Microsoft Word
About this tutorial:

Video duration: 00:06:38
មេរៀនទី២ : ការរៀបចំក្រដាសក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word
ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងវីដេអូនេះមានដូចជា ៖
១. ការបើកសន្លឹកកិច្ចការ

::: សេចក្ដីផ្ដើម និង ១. របៀបបើក និងបិទកម្មវិធី :
::: ២. សិក្សាផ្ទាំងកម្មវិធី Microsoft Word :
::: ៣….

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads