គន្លឹះបង្កើតតារាងស្រង់វត្តមានជាមួយលក្ខណះពិសេសផ្សេងៗក្នុង Excel – rean computer 101
About this tutorial:

Video duration: 30:53
💥💥💥 តោះរៀនឌីសាញសារជួនពរចូលឆ្នាំខ្មែរ២០១៩ ក្នុង Photoshop ▶

▶ Join Telegram Channel :
🆓 ចុច Subscribe ទីនេះ:
➡ គន្លឹះបង្កើតតារាងស្រង់វត្តមានជាមួយលក្ខណះពិសេសផ្សេងៗក្នុង Excel – How to create attendent list with criteria in Excel 2016 khmer – rean excel…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

10 thoughts on “គន្លឹះបង្កើតតារាងស្រង់វត្តមានជាមួយលក្ខណះពិសេសផ្សេងៗក្នុង Excel – rean computer 101

  sëk läà

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  មេរៀនក្រោយសូមលោកគ្រូជួយប្រាប់អោយបានច្បាស់ពីតួនាទីរបស់រូបមន្ត។ដោយក្ដីគោរពលោកគ្រូ🙏

  sok konna

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  មើលអីកើតអត់ច្បាស់ផង

  Sa ra pro

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  របៀបចងរូបមន្តគេធ្វើមិចបងជួយប្រាប់ប្អូនផងបាទប្អូនចង់ចេះភ្លាមៗបាទ

  Yom Leap

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  បងជួុយបង្ហាញ ចំនុចដែលបង្ហាញអោយច្បាស់តិចទៅ ព្រោះតូចពេកមិនសូខច្បាស់

  Mr Punh

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  Hi

  rien rithy

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  hello teacher, I want to learn about Vlookup with you, how is it? My phone number is 0967799887!

  Dj Sack

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  print មេចកើតទៅលោក?ជួយប្រាបពីរបៀបផង

  Mech Sovannara

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  សូមជួយបង្ហាយពីវិធីលុបរូនៅក្នុងស៊ីតទី១ រួចសេវនូវរូដែលយើងបានលុបនៅស៊ីតទី២ សូមអរគុណ

  sokny sophal

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  Hello teacher I wonder why my computer not support with some font.

  Vottey Kor

  (April 16, 2019 - 12:58 pm)

  Helo teacher, could you show me about Microsoft Publisher 2013. 2016?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *