ទម្រង់ CV ២០២០ – New CV Template for 2020 | Job Cambodia
About this tutorial:

Video duration: 00:21:06
►► សូមចុច Subscribe 👉 និងដាក់រូប 🔔 ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀត អគុណ 🙏

In this video, you will learn how to write an effective CV, which is popular in 2020 and applicable in Cambodia that catches recruiter’s eyes and bring you the interview opportunity. This CV template great for both students and professional employees.

របៀបសរសេរ CV, ការសរសេរ CV, CV Writing, Effective CV Best CV Tips, Job Applications, CV…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

20 thoughts on “ទម្រង់ CV ២០២០ – New CV Template for 2020 | Job Cambodia

  Chanboromey Sam

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  If you already have the format, why dont you attach the link to download the file?

  Vicheth S O M

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Sorry do you have any contact?

  Tha Dina

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  សួរស្ដីបង​ សុំរបៀបធ្វេីផង

  Songhour leng

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Good Addmin

  Thanks you for sharing useful videos

  ron Panha

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  សួស្តី តេីរវាង CV និង Cover letter មួយណាដាក់មុននៅពេលផ្ញេីរទៅ HR ?

  Chen Heang

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  what if we have two pages of CV? Will we keep the same template as the first page?

  Dara Keo

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  អរគុណសម្រាប់ការចែករំលែក ខ្ញុំមានសំណួរមួយថាក្នុងករណីប្រើទម្រង់បែបនេះ ចុះបើCvនោះមាន២ឬ៣ទំព័រតើបងអាចជួយបង្ហាញFormatទំព័រទី២ឬ៣បានទេ?

  Shop Da

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  ញុំសុំសួរមួយ បើសរសេរcvបែបនេះហើយ តើត្រូវការសរសេរcover letter ទៀតដែរអត់?

  Hong Matin

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  why don't you put job duty under job position?

  SIENG MUNY II

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  សុំ soft​ បានអត់? បង

  Sam Sochet

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Wow, very creative and professional. Good looking.

  Horn Sophy

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Good so much 😍

  boran oroum

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Hello bong! May I have a question? How did you design color on the column?

  Toun Brospov

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  បងមាន File នឹងអត់? តើខ្ញុំអាចសុំ File នេះបានអត់?

  BRO SAT

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Thanks

  Phlom THLOK

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Thanks for sharing this @Job Cambodia

  Phuong Piseth

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  តើបងអាចប្រាប់ពីរបៀបធ្វើ cv ថ្មីបានទេ ?

  Keaneng Lenghour

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  សួស្តីបង សូមសួរថាក្នុងករណីជាសិស្សតើ reference ត្រូវចាំបាច់ដាក់ដែរឬទេ?

  Ly Chanheng

  (September 19, 2020 - 11:42 pm)

  Sorry but I can't see your personal information like Date Of Birth, Place of birth ect. Where should I put it since in your example template has already filled up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *