មុខងារសំខាន់ៗនៅក្នុង MS word 20216 | Rembo KH|
About this tutorial:

Video duration: 00:04:22
សូមស្វាគមន៏អ្នកទាំងអស់គ្នា។ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការស្វែងយល់មុខងារមួយចំនួននៅលើផ្ទាំង microrsof word 2016។
ដូច្នេះហើយ…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads