របៀបគូសសៀគ្វីអគ្គិសនី នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Visio, How to Draw electric circuit with Visio 2010
About this tutorial:

Video duration: 13:42
វិដេអូនេះ នឹងបង្ហាញអំពី របៀបគូសសៀគ្វីអគ្គិសនី នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Visio 2010។ កម្មវិធីនេះជួយឲ្យអ្នកគូសសៀគ្វីអគ្គិសនីបានងាយស្រួលពីព្រោះវា មានរូបភាពស្រាប់ដែលអាចឲ្យយើងចាប់យកមកផ្គុំបានដោយងាយ។ ម្យាងទៀត យើងក៏អាច save…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *