របៀបដោះស្រាយបញ្ហា Font ខ្មែរ នៅក្នុង Microsoft Execl សំរាប់ Mac OS (2021)
About this tutorial:

Video duration: 00:07:57
របៀបដោះស្រាយបញ្ហា Font ខ្មែរ នៅក្នុង Microsoft Execl សំរាប់ Mac OS (2021)
How to fix Khmer font on Microsoft Excel

=-= សូមComment Email របស់នៅក្រោមវីដេអូ ខ្ញុំនឹងផ្ញើរ File Font khmer OS ទៅតាមEmail

=== Thank you for your watching this video clip.===

===If you have questions, you can comment on this video.===

===Don’t forget to help subscribe to my channel and like, share this video clip please .===

~Contact Us:
Facebook…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads