រៀបចំឯកសារword by REMBO KH
About this tutorial:

Video duration: 00:03:23
សូមស្វាគមន៏អ្នកទាំងអស់គ្នា។ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការៀបចំឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានលក្ខណស្តង់ដា MS. word 2016។
ដូច្នេះហើយ…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads