➡ គន្លឹះគ្រប់គ្រង Slide Master នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint #reancomputer101
About this tutorial:

Video duration: 11:27
🆓 Get more video update:
➡ គន្លឹះគ្រប់គ្រង Slide Master នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint – how to use slide master in PowerPoint – rean powerpoint khmer
| rean computer 101 | Rean Computer Khmer
➡របៀបកំណត់ឲ្យទៅកាន់ចំនុចណាមួយក្នុង​ Slide PowerPoint Presentation –
➡របៀបកំណត់ឲ្យបើកកម្មវិធីឬឯកសារណាមួយ​លើ PowerPoint -…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads