➡ តើមានអ្វីថ្មីក្នុង Microsoft Office Excel 2019 – Office 2019 features | Rean Computer 101
About this tutorial:

Video duration: 13:23
▶ Join Telegram Channel :
🆓 ចុច Subscribe ទីនេះ:
➡ តើមានអ្វីថ្មីក្នុង Microsoft Office Excel 2019 ?
What’s new in Microsoft excel 2019 Khmer – Office 2019 features #ReanComputer101

“This video is for demo the new features of Microsoft Excel 2019”

បើគាំទ្រសូមចែកចាយវីដេអូនេះ

▶ ចំនុចថ្មីៗក្នុង Microsoft Word 2019 – Office 2019…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads