➡ របៀបកំណត់ជុំវិញអត្ថបទលើទំព័រណាមួយដែលអ្នកចង់ដាក់ក្នុង Microsoft Word | rean computer 101
About this tutorial:

Video duration: 11:24
💥💥💥 តោះរៀនឌីសាញសារជួនពរចូលឆ្នាំខ្មែរ២០១៩ ក្នុង Photoshop ▶

▶ Join Telegram Channel :
🆓 Subscribe Here:
➡ របៀបកំណត់ជុំវិញអត្ថបទលើទំព័រណាមួយដែលអ្នកចង់ដាក់ក្នុង Microsoft Word – How to set multiple styles of Page Border in Microsoft Word – rean word khmer #reancomputer101 | rean…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *