Bài 7: Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer
About this tutorial:

Video duration: 00:36:31
Khoá học miễn phí hướng dẫn xây dựng dự án với AngularJS + WebAPI sử dụng Entity Framework Codefirst.
Khoá học này sản xuất năm 2016 với công nghệ đã cũ nhưng TEDU vẫn public để các bạn có thêm kênh tham khảo nếu cần.

Website:
Nhóm thảo luận:
Khoá học tại TEDU:

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads