Buổi 4 Cuộc họp trong thử thách Microsoft 2019 – Cô Liên Hương và Leks Spring phối hợp chia sẻ
About this tutorial:

Video duration: 01:36:37
Một buổi chia sẻ về sử dụng Flipgird để lan tỏa những phần mềm hay trong giảng dạy tiếng Anh do Cô Liên Hương – HCM cùng với mình điều phối và tổ chức vào giữa năm 2019. Chúng mình lúc này chẳng nhớ đã là chuyên gia giáo dục của Microsoft chưa nữa (MIE Expert). Đợt này mình làm rất nhiều chia sẻ nhưng hầu như chỉ nhớ ghi hình có 1 vài buổi, 1 số đoạn do giáo viên cùng tham dự ghi lại. Nói chung lúc đó chia sẻ vì mục đích cùng thầy cô làm giáo dục có cơ hội trao…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads