EP.01- บันทึกวิดีโอการฝึกอบรมออนไลน์ Ms – Word 2016 ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงแรงงาน 64
About this tutorial:

Video duration: 01:15:24
ศึกษาเรียนรู้การตั้งค่าโปรแกรม Microsoft Word 2016 ก่อนการใช้งานเอกสาร ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็นในการใช้งานจริง การกำหนดค่าในส่วนของ แถบเครื่ีองมือด่วน การสร้าง – ถอด เครื่องมือในส่วน Ribbon ตามการใช้งานจริง

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads