របៀបចម្លង កាត់ និងបិតភ្ជាប់ / Copy cut and past word 2013

About this tutorial: Video duration: 6:11 #សូមចុចSubscribeនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្រៀននិងគន្លឹះថ្មីៗបន្ថែម។ SM collections ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា ការបង្រៀន រួមបញ្ជូលគ្នាតែមួយដើម្បីចែករំលែក Knowledge News Technology Tutorial All In One To Sharing មេរៀនពេញ ​Play list…

👉Microsoft Office Word Full Bangla Tutorial 2019 for Beginners | Ms Word Tutorial A to Z | Part-01

About this tutorial: Video duration: 17:59 LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE Please Like Comment and Share Our Videos with Your Friends. And don’t forget to Subscribe to Our Channel!!! 🌹🌹🌹Welcome to “AWAL CREATIVE” channel. Here you can find a lot of tips and tricks about technology educational, computer, laptop and android mobile in […]

How to active key product in MS word 2016

About this tutorial: Video duration: 2:55 Download link Here:

MS Word Shortcut key part 1 – របៀបប្រើប្រាស់ Shortcut key នៅក្នុង Word

About this tutorial: Video duration: 12:47 MS Word Shortcut key part 1 – របៀបប្រើប្រាស់ Shortcut key នៅក្នុង Word ——————————– – How to study Powerpoint by khmer : – how to study Photoshop by khmer : – how to study Excel by khmer : – how to study autocad khmer : – how to study sony […]