របៀបចម្លង កាត់ និងបិតភ្ជាប់ / Copy cut and past word 2013

About this tutorial: Video duration: 6:11 #សូមចុចSubscribeនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្រៀននិងគន្លឹះថ្មីៗបន្ថែម។ SM collections ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា ការបង្រៀន រួមបញ្ជូលគ្នាតែមួយដើម្បីចែករំលែក Knowledge News Technology Tutorial All In One To Sharing មេរៀនពេញ ​Play list…

How to active key product in MS word 2016

About this tutorial: Video duration: 2:55 Download link Here:

How to use WordArt with Format in Word – rean WORD khmer | Rean Computer 101

About this tutorial: Video duration: 10:49 របៀបបង្កើត WordArt និង Format ក្នុង Microsoft Word​ (និយាយភាសាខ្មែរ) How to use WordArt with Format in Microsoft Word #ReanComputer101 | Rean Computer Khmer ? Get more video update: ?Microsoft Word Playlist: ?Office Tips and Tricks Playlist: ?Microsoft Excel Playlist: ?Microsoft PowerPoint Playlist: ?Microsoft How-To… Incoming search terms:របៀបបង្កើត