THVP | GIẢI ĐỀ THI NGHỀ THVP NĂM 2018 | PHẦN THỰC HÀNH EXCEL | DATA_04
About this tutorial:

Video duration: 00:05:15
THVP | GIẢI ĐỀ THI NGHỀ THVP NĂM 2018 | PHẦN THỰC HÀNH EXCEL | DATA_04

Link to download practice files:

Watch other Videos :

Bài 1: CÁC HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG:
Bài 2: HÀM LOGIC:
Bài 3: HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN:
Bài 4. HÀM NGÀY THÁNG:
Bài 5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU:

MOS Word 2016 Expert:
MOS Excel 2016 Expert:

MOS Access 2016 Specialist:…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads